• sillapa70
  • sillapa03
  • sillapa04
  • sillapa05
  • sillapa06
  • sillapa07
  • sillapa08
  • javascript image slider
  • sillapa10
javascript carousel by WOWSlider.com v9.0
 

ดร.สำอางค์  สุดสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
Google

www-เว็บอื่น
My Website


School For Web


- การประเมินโครงการ... by คมสัน

- วิชาภาษาไทย ค่านิยม 12 ประการ by อัมพร

- แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ป.3 by สมพร
-สอนการใช้ PowerPoint by สงเกตุ
-วิจัย buddy tutor by จารึก
- หนังสืออ่านเพิ่มเติม พระพุทธศาสนา ป.6 by อนุศาสน์ 

-วิถีพอเพียงไม่เสี่ยงคอรัปชั่น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุด..เริ่มต้น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุดหมุน by สงเกตุ, ชาญวิทย์
-รักโลก รักต้นไม้ /ใคร by สงเกตุ, ชาญวิทย์ 
- ไอ้อ้วน by สงเกตุ, วิฑูรย์
- คนดีเมืองพระรถ by สงเกตุ,วิฑูรย์,ชาญวิทย์

.....................................................

-แนะนำโรงเรียน
-อัญเชิญรางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-อัญเชิญรางวัล รร.พระราชทาน ประถมศึกษา 
-IQA Award โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย


-รางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-รางวัล รร.พระราชทาน ประถมศึกษา
-รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
-รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
-รางวัลรร.มาตรฐานสากล (School Quality Award)
- มาตรการรักษาความปลอดภัย ของโรงเรียน 


- งานสภานักเรียน


หนังสืออนุสรณ์นักเรียน

- อนุสรณ์ นร.2564

 

 ประกาศ การส่งเด็กมาเข้าเรียน
1.ประกาศกระทรวง ศธ.
2.ให้ส่งเด็กมาเข้าเรียน
3.การจัดสรรโอกาสทางการศึกษา