แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา อ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ผลงาน นายสมพร  อาจหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 
Download/เปิด เอกสาร
 
  เล่มที่ 1 Greeting and Introductions  
  เล่มที่ 2 Parts of Body  
  เล่มที่ 3 Things in the classroom  
  เล่มที่ 4 Occupations  
  เล่มที่ 5 Vegetables  
  เล่มที่ 6 Animals  
  ปกเอกสาร เล่ม 1 - 6