<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> สภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

  EditRegion4


สภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ผลงานสภานักเรียน

  - โครงการ
  - เผยแพร่ลงหนังสือพิมพ์โรงเรียน
  - ภาพกิจกรรม

 

โครงการ                            ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
แผนงาน                            บริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ                        นางสาวนิสากร  ศรัณย์ชล
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร          กลยุทธ์ที่ 7 นำหลักการพัฒนาค่านิยม 12 ประการ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.     มาตรฐานที่ 6
ระยะเวลาดำเนินการ               ปีการศึกษา 2561
                                               
1. หลักการและเหตุผล
ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนเป็นสังคมแรกที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ หมวด 4 มาตรา 23 (1) ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยเพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที่ดีของการเป็นประชาธิปไตยอยู่ในจิตใจ นอกจากนี้หลักสูตร พ.ศ.2551 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีในสังคมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ และทั้งค่านิยม 12 ประการ
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยจึงตระหนักเห็นความสำคัญนี้ และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ถูกต้องและนำวิถีประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจำวัน
2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้จิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2.2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนนำวิถีหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นทักษะชีวิตที่ดี
3.  เป้าหมาย
3.1  นักเรียนเป็นผู้จิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ร้อยละ 80
3.2  นักเรียนทุกคนนำวิถีหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นทักษะชีวิตที่ดีมาใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 80
4.  วิธีการดำเนินการ
          4.1  วิธีการดำเนินงาน
4.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
4.1.2  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

4.1.3  กำหนดกิจกรรมตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนดังนี้
1)  กิจกรรมการเลือกตั้ง
2)  กิจกรรมประชุมสภานักเรียน
3)  กิจกรรมการอบรมหลักสูตรสภานักเรียนและสร้างเครือข่าย
4)  กิจกรรมการพัฒนา/ศึกษาดูงาน/ประเมินคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
5)  กิจกรรมการบูรณาการประชาธิปไตยกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
6)  กิจกรรมเสียงตามสาย (ศึกษาลัยเรดิโอ)
7)  กิจรรมจิตอาสาและการบริการ
8) กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
9)  การควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
10)  การรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
4.1.4  นักเรียนนำวิถีประชาธิปไตยไปใช้ให้เกิดประโยชน์การดำเนินชีวิต
4.2  แผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561 (15 พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

 5.  ทรัพยาการที่ต้องใช้
5.1  บุคลากร
5.1.1  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
5.1.2  วิทยากร
5.1.1  บุคลากรโรงเรียนเครือข่ายสภานักเรียน
5.2  หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน
5.2.1  โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
5.2.2  เทศบาลตำบลกุฎโง้ง
5.2.3  อำเภอพนัสนิคม
5.2.4  โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
5.2.5  หน่วยงานอื่นที่ให้การสนับสนุน

5.3  งบประมาณ

โครงการ

แหล่งงบประมาณ/งบประมาณ

หมายเหตุ

งบประมาณ

นอกงบประมาณ

รวม

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

62,000

7,000

69,000

 

6.  การวัดและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ร้อยละ 80
2.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้ร้อยละ 80
3.  นักเรียน บุคลากรอื่น มีความพึงพอใจต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4.  นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

วิธีการประเมิน

1.  การสังเกต
2.  การสอบถาม
3.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
4.  สำรวจความพึงพอใจ
5.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้

1.  แบบสังเกต
2.  แบบสอบถาม
3.  แบบประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
4.  แบบสำรวจความพึงพอใจ
5.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1  นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นปรกติในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
7.2  นักเรียนสามารถนำวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ลงชื่อ                         ผู้เสนอโครงการ
    (นางสาวนิสากร  ศรัณย์ชล)
ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

ลงชื่อ                         ผู้อนุมัติโครงการ
     (นางทองเพียร  พลนาค)
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย