<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> สภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

  EditRegion4


สภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ผลงานสภานักเรียน

  - โครงการ
  - เผยแพร่ลงหนังสือพิมพ์โรงเรียน
  - ภาพกิจกรรม

 

โครงการ                            ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
แผนงาน/งาน                       บริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ                        นางสาวนิสากร ศรัณย์ชล, นางสาวศิริพร เกตุพรหมมา, นางสาวพรรณทิวา บุตรล้านช้าง
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน        กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะกระบวนการในการดำเนินชีวิต ของผู้เรียน โดยนำหลักการพัฒนาตามค่านิยม 12 ประการ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                    กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 3R8C
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
                                   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2565
                                               

1. หลักการและเหตุผล
ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนเป็นสังคมแรกที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ หมวด 4 มาตรา 23 (1) ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยเพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที่ดีของการเป็นประชาธิปไตยอยู่ในจิตใจ นอกจากนี้หลักสูตร พ.ศ.2551 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีในสังคมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และทั้งค่านิยม 12 ประการ
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จึงตระหนักเห็นความสำคัญนี้ และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ถูกต้องและนำวิถีประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจำวัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้จิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2.2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนนำวิถีหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นทักษะชีวิต
2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน และให้นักเรียนมีส่วนร่วม
3. เป้าหมาย    
3.1 เชิงปริมาณ  
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนเป็นผู้จิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ร้อยละ 80
3.2.2 นักเรียนทุกคนนำวิถีหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นทักษะชีวิตและใช้ในชีวิตประจำวัน
ร้อยละ 80
3.2.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภานักเรียน
4. วิธีการดำเนินการ
4.1 วิธีการดำเนินงาน
4.1.1  แต่งตั้งคณะดำเนินงาน
4.1.2  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
1.3  กำหนดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
4.1.4  การกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน

4.2 แผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565

วิธีดำเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน

พ.ค.65

-

นางสาวนิสากร  ศรัณย์ชล
นางสาวศิริพร เกตุพรหมมานางสาวพรรณทิวา บุตรล้านช้าง

 

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

มิ.ย.65

-

นางสาวนิสากร ศรัณย์ชล
นายยศวริศ พงศ์รุ่งเรืองชัย
นางสาวอภิญญาลักษณ์ คนชม
นางสาวอังคณา บุญญา
นางสาวสายฝน อัมรี
นางลักษิกา สิทธิกุล      
นายอนุศาสน์ จำปาสี
นางผ่องพันธ์ อ่อนทอง
นางสาวสุชานันท์ กิตยารักษ์
นายพงสิทธิ์  ชลเลิศวรากร
นางสาวศิริพร เกตุพรหมมา
นางสาวกรรณิการ์ จะตุเทน
นางสาวพรรณทิวา บุตรล้านช้าง
นางสาวทิพวัลย์ บุศราคัม

 

3. กำหนดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ปีการศึกษา65

 

 

 

3.1 กิจกรรมเลือกตั้ง

มิ.ย. 65

4,000.-

นางสาวนิสากร ศรัณย์ชล
นายยศวริศ พงศ์รุ่งเรืองชัยนางสาวอภิญญาลักษณ์ คนชม   
นางสาวอังคณา บุญญา        
นางสาวสายฝน อัมรี                
นางลักษิกา สิทธิกุล
นายอนุศาสน์ จำปาสี
นางผ่องพันธ์ อ่อนทอง
นางสาวสุชานันท์ กิตยารักษ์
นางสาวศิริพร เกตุพรหมมา
นายพงสิทธิ์ ชลเลิศวรากร
นางสาวกรรณิการ์ จะตุเทน
นางสาวพรรณทิวา บุตรล้านช้าง
นางสาวทิพวัลย์ บุศราคัม
คณะกรรมการสภานักเรียน

 

 

 

 

 

3.2 กิจกรรมการประชุมสภานักเรียน

พ.ค.65 – ก.พ.66

1,000.-

นางสาวนิสากร ศรัณย์ชล
นางสาวศิริพร เกตุพรหมมา
นางสาวพรรณทิวา บุตรล้านช้าง
ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการสภานักเรียน

 

3.3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนและสร้างเครือข่าย

พ.ค.65 – มี.ค.66

20,000.-

นางสาวนิสากร ศรัณย์ชล
ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการสภานักเรียน

 

3.4 กิจกรรมการพัฒนา/ศึกษาดูงาน

พ.ค.65 – มี.ค.66

10,000.-

นางสาวนิสากร ศรัณย์ชล                               นางสาวศิริพร เกตุพรหมมา
ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการสภานักเรียน

 

3.5 กิจกรรมการบูรณาการประชาธิปไตยกับการเรียนการสอน

พ.ค.๖๖ – มี.ค.66

-

นางสาวอภิญญาลักษณ์ คนชม
คณะครูโรงเรียนอนุบาลพนัส
ศึกษาลัย

 

3.6 กิจกรรมเสียงตามสาย ศึกษาลัยเรดิโอ

พ.ค.๖๕ – มี.ค.66

-

นางสาวพรรณทิวา บุตรล้านช้างคณะกรรมการสภานักเรียน

 

3.7 กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน

พ.ค.๖๕ – มี.ค.66

3,000.-

นายยศวริศ พงศ์รุ่งเรืองชัย
นางสาวทิพวัลย์ บุศราคัม
นายอนุศาสน์ จำปาสี
นางสาวนิสากร ศรัณย์ชล  
ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการสภานักเรียน

 

3.8 กิจกรรมจิตอาสาและการบริการ

พ.ค.65 – มี.ค.66

5,000.-

นางสาวนิสากร ศรัณย์ชล  
นายอนุศาสน์ จำปาสี
ครูที่ปรึกษาทุกคน
คณะกรรมการสภานักเรียน

 

4. การกำกับ นิเทศ ติดตามและสรุปผล

พ.ค.64 – มี.ค.65

-

ผู้บริหารโรงเรียน

 

5. สรุปผลการดำเนินงาน

มี.ค.65

-

นางสาวนิสากร ศรัณย์ชล                              
และคณะครูที่ปรึกษา

 

5. ทรัพยากรที่ใช้ 
5.1 บุคลากร
5.1.1 คณะครู นักเรียน และองค์กรเครือข่ายสภานักเรียน
5.1.2 งบประมาณ 43,000 บาท ถัวเฉลี่ยทุกรายการ


โครงการ

แหล่งงบประมาณ/งบประมาณ

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา

เงินอื่น ๆ

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

43,000.-

-

-

 

6. การวัดและประเมินผล


ตัวบ่งชี้และความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด/แบบประเมินผล

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ร้อยละ 80
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง
โรงเรียนจัดให้ร้อยละ 80

สอบถามพึงพอใจ
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน

ตัวบ่งชี้และความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด/แบบประเมินผล

3. นักเรียน บุคลากรอื่น มีความพึงพอใจต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

 

 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1  นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
7.2  นักเรียนสามารถนำวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
7.3 กิจกรรมของสภานักเรียนดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของสภานักเรียน

นิสากร  ศรัณย์ชล

ลงชื่อ       นางสาวนิสากร  ศรัณย์ชล        ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนิสากร  ศรัณย์ชล)
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อภิเดช  สุรเกียรติ์กุล

ลงชื่อ       นายอภิเดช  สุรเกียรติ์กุล     ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอภิเดช  สุรเกียรติ์กุล)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

สำอางค์  สุดสะอาด

ลงชื่อ      นางสาวสำอางค์  สุดสะอาด    ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวสำอางค์  สุดสอาด)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย