นางทองเพียร พลนาค
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

Google

www-เว็บอื่น
My Website

 

 

 


- ตารางเปรียบเทียบนักเรียน อ่าน-เขียน ไม่คล่อง ปี2558-2560
- รายการเข้าแข่งขัน ระดับภาค/ชาติ "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561"

 

 

ตารางเปรียบเทียบนักเรียน อ่าน-เขียน ไม่คล่อง
ปีการศึกษา 2558, 2559 และ 2560

 
ปีการศึกษา จำนวนเต็มนักเรียน จำนวนนักเรียนที่มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ
2558 2,689 324 12.05
2559 2,841 292 12.27
2560 3,104 179 5.93
       
 
- เว็บไซต์การแข่งขัน ...ศิลปหัตถกรรม สพป,ชบ,2 
- เว็บไซต์การแข่งขัน ...ศิลปหัตถกรรม ภาคกลาง-ภาคตะวันออก(ระดับชาติ)

 

สรุปตัวแทนระดับภาค  โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  รวม  43  รายการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุุภณัฐ  แก้วไสย์
1. นายสมศักดิ์  ใบดำรงศักดิ์
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุญญ์ปภัส  รัตนะ
1. นางสาวนิลวรรณ  โพธิสาร
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ก้อนพรหม
1. นางสาวเพ็ญประภา  โคตรบุตร
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนยศ  จารุกฤษฎิ์
1. นางอณัญญา  ริยะสาร
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์  เบ็ญณรงค์
1. นางสาววนิดา  เงาะจันทรา
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  เดือดขุนทด
2. เด็กหญิงจันทัปปภา  ยางเอน
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นฤมลสิริ
1. นางทักษพร  ยางเอน
2. นางสาวณชญาดา  ฐิรกัลย์
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัฒนโชค  เจริญวัฒน์
2. เด็กชายศักดิธัช  วโนทยาน
1. นายวสันต์  น๊อกชัย
2. นางสาวผดุงพร  ประดาห์
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนีรา  นทีบูร
1. นางรุ่งรวี  จรรยาพจน์
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวุฒิ  กีรติปกรณ์
1. นางทิพยา  ทุยไธสง
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุณลดา  พุทธประเสริฐสิน
1. นายยศวริศ  พงศ์รุ่งเรืองชัย
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  กีรติปกรณ์
2. เด็กชายธิติ  ไพบูลย์
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  สุภาสังข์ธนกิตต์
1. นางสุวรินทร์  ใจไว
2. นางสาวศิรินันท์  มะโนภัย
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  จิตรำพรรณ์
2. เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล
3. เด็กชายศุภกฤต  โปกุล
1. นางจารึก  จำปาสี
2. นางสาวพัชรียา  กล้าหาญ
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิสิตา  วงษ์วาน
2. เด็กหญิงวทัญญา  บัวลบ
1. นางสาวสาลิณี  ศรีสารากร
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  กุลวิทย์จิรโชติ
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชัชฏาปิยเศรษฐ์
2. เด็กหญิงวรัญญา   คุ้มเจริญ
3. เด็กหญิงศศิปะภา  สวัสดี
4. เด็กหญิงอวิตรา  ชมชื่น
5. เด็กหญิงเกล้าสรวง  ณ นคร
1. นางสาวรษิกา  เลาหโกญจนาท
2. นางสาวกานต์ทิตา  สอพอง
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ธาราดล
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สมัครกสิกรรณ์
3. เด็กชายชนพงศ์  คำนึงการ
4. เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงอภิญญา  แย้มเยื้อน
1. นางสุชาดา  ทองขัด
2. นางอัมพร  ศรีม่วง
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ตางาม
2. เด็กหญิงณัฐธิชยาภรณ์  ลีมหานิล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  แดงใส
4. เด็กหญิงพัตรา  โนนทิง
5. เด็กหญิงเปมิกา  วิไล
1. นางพรเทวา  เทวหงส์
2. นางดวงเดือน  แดงกระจ่าง
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  ทองธรรมชาติ
2. เด็กชายวาริช  เกาะสกุล
3. เด็กหญิงสุวนันท์  รื่นรมย์
4. เด็กชายอภิชัย  บดีเดชา
5. เด็กชายไตรคุณ  เยาวณา
1. นายณัฐรัฐ  ช่วยสงเคราะห์
2. นางสาวสาวิตรี  พันธ์เลิศ
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวกร  ผาสุข
1. นางไพเราะ  สุธรรม
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  กองพล
2. เด็กชายณัฐวัตร  พิมพา
1. นางวิลาลักษณ์  จันทร
2. นางสาวเบญญาภา  จันทร์น้อย
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันดี
2. เด็กชายอรรถวิชญ์  อนันต์สิทธิพร
1. นางจรูญ  ธารวิทย์
2. นางมะลิ  นิสารัตน์
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญดี
2. เด็กหญิงปัทมพร  สังฆมณี
3. เด็กหญิงพรสิริ  ฉิมพาลี
4. เด็กชายพิมพ์ญาดา  บัวงาม
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชาญณรงค์
6. เด็กหญิงพิยาพร  ซิ้มประเสริญ
7. เด็กหญิงมนสิชา  ผาสุก
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  จงจิตต์เวชกุล
9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดปราง
10. เด็กหญิงสุวศินี  งอยแพง
1. นางสมศรี  ขยันหา
2. นายผดุงศิลป์  แก้วเกิด
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญชิกา  ชัยศักดิ์ประเสริฐ
1. นางนงลักษณ์  ละม่อม
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุรพร  พัฒนา
2. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พิมพ์เบ้าธรรม
3. เด็กชายสัณหณัฐ  ทองแดง
1. นางนงลักษณ์  ละม่อม
2. นายกิตติธัช  จันมงคล
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดสงวน
1. นายรุ่งกิจ  ชูทอง
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ
1. นายรุ่งกิจ  ชูทอง
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  แซ่เอี้ยว
1. นายรุ่งกิจ  ชูทอง
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสวรส  กำจายกิตติกุล
1. นายวิชัชชัย  ศรีสงวน
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสวรส  กำจายกิตติกุล
1. นายวิชัชชัย  ศรีสงวน
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรชนก  ขันแข็ง
2. เด็กชายกฤษฏิ์  เจริญราฎรร์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดสงวน
4. เด็กหญิงธนัญชนก  แซ่เอี้ยว
5. เด็กหญิงธนัสถา  จารุศักดิ์สกุล
6. เด็กชายธนโชติ  จุกสีดา
7. เด็กชายนนทกร  มะลิอ่อง
8. เด็กหญิงพัตราภรณ์  ผาสุข
9. เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ
10. เด็กหญิงศรุตา  อินทรวิเชียร
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสุข
12. เด็กหญิงสวรส  กำจายกิตติกุล
1. นายรุ่งกิจ  ชูทอง
2. นายวิชัชชัย  ศรีสงวน
3. นางจิตจงกล  กองพล
4. นางสาวอภิญญา  สว่าง
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณญนุช  จักแก้ว
1. นายณัฐรัฐ  ช่วยสงเคราะห์
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐรัฐ  จันทร์มา
1. นายณัฐรัฐ  ช่วยสงเคราะห์
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกวิล  ลินโพธิ์ศาล
2. เด็กชายกิตติคุณ  พิทักษ์สมบัติ
3. เด็กชายฉัตรศักดา  มะระเฮน
4. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฤทธิ์งาม
5. เด็กชายณฐดล  เสงี่ยม
6. เด็กชายณภัทร  กิจติกุล
7. เด็กหญิงณัชฌานันท์  ยันนาวา
8. เด็กหญิงณัฏฐญิชา  สูงเนินเขตร
9. เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองคำ
10. เด็กชายณัฐพล  บุญฤทธิ์
11. เด็กชายณัฐวัฒน์  มงคลวันโสภา
12. เด็กชายดิษณุสันต์  ประทีปจรัสแสง
13. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์วิรัตน์
14. เด็กชายนรินทร์ธร  สงแพง
15. เด็กชายนันทพงศ์  บุญมี
16. เด็กหญิงบุษยา  ชุ่มชื่น
17. เด็กหญิงพิชญา  ธนูธรรม
18. เด็กชายพีรพัฒน์  นันกลาง
19. เด็กหญิงมาธวี  ศรีสมัย
20. เด็กชายยศกร  เชื้อวงษ์
21. เด็กหญิงรุจิรา  ศิริวงค์
22. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ครุฑใจกล้า
23. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์แสงทอง
24. เด็กชายสุธี  มงคล
25. เด็กชายอดิศร  เกื้อกูล
26. เด็กหญิงอนัญชณา  ฤทธิ์งาม
27. เด็กหญิงอภิญญา  หอมละออ
28. เด็กหญิงอภิญญา  ธาราดล
29. เด็กชายอัครวินท์  แสงจันทร์
1. นายณัฐรัฐ  ช่วยสงเคราะห์
2. นางสาวศิริชน  พลเสน
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนันธร  จิรกาวสาน
2. เด็กหญิงณัฐกมล  แสงดารา
3. เด็กชายธนสร  เพชรคอน
4. เด็กชายธีรภัทร  ภูชำนิ
5. เด็กหญิงนัทธ์ชนันท์  เกษภาษา
6. เด็กชายปิยะวัฒน์  รังสรรค์
7. เด็กหญิงพรหมพร  พรหมทา
8. เด็กชายภูมิระพีภัทร  แก่นแก้ว
9. เด็กหญิงศรันรัตน์  ชูรอดวาด
10. เด็กชายเจนภพ  ขาวแจ่ม
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
2. นางสาวพรรณธิพา  ชาญวราห์กุล
3. นายวัชรพงษ์  ชูโชติ
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  วัฒนกุล
2. เด็กหญิงชยิสรา  มินตรา
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธะช่วย
4. เด็กหญิงญาณิกา  บุญมี
5. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเจริญรุ่งเรือง
6. เด็กหญิงพิมพิกา  ชัยมา
7. เด็กหญิงลักษสุภา  สกุลวิชญธาดา
8. เด็กหญิงศิริวราพร  ภัทรวิโรจน์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
2. นายวัชรพงษ์  ชูโชติ
3. นางสาวพรรณธิพา  ชาญวราห์กุล
4. นางสาวโยธนัฐ  ปทุมารักษ์
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  สุทธิภา
1. นางสาวมินตรา  แดงสว่าง
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปิยัง
1. นางวิไลวรรณ  วงษ์เกตุ
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  กาญธนะบัตร
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกิดกุญชร
3. เด็กหญิงดารินทรา  สุขแสวง
4. เด็กหญิงปัทมาสน์  ศรีดาวเรือง
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  สาธิตวงศ์เจริญ
6. เด็กหญิงภคภัทร  สุจริต
7. เด็กหญิงสุชานัน  ตรีเนตร
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแสงทอง
9. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธาราดล
10. เด็กหญิงอักษราภัค  ทองแพง
1. นางสาวนิสากร  ศรัณย์ชล
2. นางสาวณฐมน  อังคะนาวิน
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  พิทักษานนท์กุล
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกะติกา  กลิ่นเนียม
2. เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  พูนสวัสดิ์
1. นางสาวสาวิตรี  พันธ์เลิศ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศุภพร
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เทียมภักดี
2. เด็กหญิงแพรวา  เผือกไพบูลย์
1. นางสาวสาวิตรี  พันธ์เลิศ
2. นายชาญวิทย์  สุขพราย
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เรืองศรี
2. เด็กหญิงณัชชนิกานต์  ภู่สวรรค์คงสุข
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สุขแก้ว
1. นางอัมพวัน  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวมินตรา  แดงสว่าง
41 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  องอาจบริรักษ์
1. นางสาวอังคณา  บุญญา
42 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐธัญ  วิชัยชะนะ
2. เด็กชายอนาวิน  บุตะมะ
1. นางจันทร์จุฬา  วงษ์เสถียร
2. นางสาวแรมจันทร์  พรเมือง
43 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศวรรต  ธาราดล
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สารทอง
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์  อยู่เย็น
1. นางสาววราภรณ์  นงนุช
2. นางสาวชนินทร  จึงชาญชัยกุล
รวม 151 72