ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

 

 

ชื่อ - สกุล   ดร.สำอางค์    สุดสอาด
ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ   เชี่ยวชาญ
สังกัด : สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียน : อนุบาลพนัสศึกษาลัย  


   
ชื่อ - สกุล   นายคมสัน  กัลยารัตน์
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารวิชาการ
วิทยฐานะ   ชำนาญการ
สังกัด : สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียน : อนุบาลพนัสศึกษาลัย  
   
ชื่อ - สกุล   นางสาวสุพิชฌาย์  พบดี
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารงบประมาณ
วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียน : อนุบาลพนัสศึกษาลัย  
 
ชื่อ - สกุล   นางษมนวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะ   ชำนาญการ
สังกัด : สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียน : อนุบาลพนัสศึกษาลัย  
   
ชื่อ - สกุล   นายอภิเดช  สุรเกียรติ์กุล
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารทั่วไป
วิทยฐานะ   ชำนาญการ
สังกัด : สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียน : อนุบาลพนัสศึกษาลัย  
 

 

โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
52/1 หมู่ 6 ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
20140