*** ประกาศ...รับสมัคร ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา >>> 1.วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา + + + + 2.วิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา ติดต่อสอบถามได้ที่งานธุรการ โทร 038461202 ในวันและเวลาราชการ ******(20/8/2562)

6 ก.ค.62 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ได้เป็นเจ้าภาพ(ระดับประถม) จัดงาน Open House 2019 Zone C โดยเป็นการแข่งขันกิจกรรมของโรงเรียน EP และ MEP มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 16 โรงเรียน
1 ก.ค.62 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเหรียญทอง โดยคณะกรรมการประเมินจาก สพป.ชบ.2 นำโดยประธานกรรมการ นายศุภชัย  คงมนต์ ผอ.โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น และคณะ
1 ก.ค.62 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเดินสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณตน ของลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.5-ป.6 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงตั้งกองลูกเสือไทยขึ้นในวันที่ 1 ก.ค. 2454
26 มิ.ย.62 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยท่านผู้อำนวยการทองเพียร  พลนาค ได้อ่านสารจากรองนายกรัฐมนตรี มีการแข่งขันคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพ การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ การแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ยานี11) และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประกอบด้วย การแสดงทูบีนัมเบอร์วัน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การระบายสี , การคัดลายมือ ,  การแต่งคำขวัญ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ,  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ และกิจกรรม วาดภาพระบายสี
คลิกดูภาพ 21 มิ.ย.62 ผู้อำนวยการทองเพียร พลนาค กรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ชาวไทย ชาวต่างชาติ และแม่ครัว ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ แบบมอนเตสซอรี (Montessori) ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
คลิกดูภาพ 21 มิ.ย.62 ผู้อำนวยการทองเพียร พลนาค กรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ชาวไทย ชาวต่างชาติ และแม่ครัว ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
13 มิถุนายน 2562 ภาคบ่าย นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับน้องที่เข้าเรียนใหม่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง
13 มิถุนายน 2562 ภาคเช้า ได้มีพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการระลึกถึง พระคุณของคุณครู โดยนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ได้ร่วมกันจัดทำพานดอกไม้มาไหว้ครู
12 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน และรางวัลประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (IQA AWARD) พร้อมทั้งจัดวงดนตรีไทย ไปบรรเลงต้อนรับผู้ประเมิน  ในการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(สพป.)
8-9 มิถุนายน 2562 สพป.ชบ.2 จัดอบรมการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย ณ หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ได้นำผลงานสหกรณ์โรงเรียนไปจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

3 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการทองเพียร  พลนาค พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
คณะครูเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning with Whole Brain Teaching ชุดแรกวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 และชุดที่ 2 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ในเวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
17 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนชั้น ป.6 ได้ไปทำพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึง ณ วัดบ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 คณะครูได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา สมาธิ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 64 ปี ราชนครินทร์ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET เต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ 12 คน และภาษาอังกฤษ 4 คน
21 ม.ค.62 โรงเรียนเข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา จากผู้ประเมินระดับกลุ่มจังหวัด
6 ต.ค.61 นางทองเพียร  พลนาค เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และอัญเชิญรางวัล มาทำพิธีฉลองรอบเมืองพนัสนิคม
คณะกรรมการประเมิน กตปน. การประกันคุณภาพสถานศึกษา เมื่อ 12  กันยายน 2561
คณะกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียน เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2561
คณะกรรมการประเมินเพื่อรักษาสภาพสภานักเรียน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลกุฎโง้ง มาให้ความรู้นักเรียนในเรื่องขยะอันตรายในครัวเรือน วิธีคัดแยกขยะอันตราย และให้นักเรียนนำขยะอันตรายที่อยู่ในบ้าน เช่น แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ หลอดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด มาจับสลากเพื่อนำไปรับรางวัล เป็นดินสอ ปากกา ลูกฟุตบอล กระเป๋า เสื้อ และอื่นๆ
โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย กรมแรงงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัลสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
รางวัลรร.มาตรฐานสากล World Class Standard (School Quality Award : ScQA) ปี 2561
    


นางทองเพียร พลนาค
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

Google

www-เว็บอื่น
My Website
หลักสูตร วิทย์-คณิต

โครงการ 3 ภาษา

 

- แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ป.3 by สมพร
-สอนการใช้ PowerPoint by สงเกตุ
-วิจัย buddy tutor by จารึก
-โครงงานคุณธรรมนักเรียน by พรเทวา 

-วิถีพอเพียงไม่เสี่ยงคอรัปชั่น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุด..เริ่มต้น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุดหมุน by สงเกตุ, ชาญวิทย์
-รักโลก รักต้นไม้ /ใคร by สงเกตุ, ชาญวิทย์

.....................................................

-แนะนำโรงเรียน
-อัญเชิญรางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-IQA Award โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย


-รางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
-รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
-รางวัลรร.มาตรฐานสากล (School Quality Award)
- มาตรการรักษาความปลอดภัย ของโรงเรียน  

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55 ประกาศ , แนบท้ายประกาศ