... วันศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหยุดเรียน เนื่องจากคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ...

13 มิถุนายน 2562 ภาคบ่าย นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับน้องที่เข้าเรียนใหม่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง
13 มิถุนายน 2562 ภาคเช้า ได้มีพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการระลึกถึง พระคุณของคุณครู โดยนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ได้ร่วมกันจัดทำพานดอกไม้มาไหว้ครู
12 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน และรางวัลประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (IQA AWARD) พร้อมทั้งจัดวงดนตรีไทย ไปบรรเลงต้อนรับผู้ประเมิน  ในการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(สพป.)
8-9 มิถุนายน 2562 สพป.ชบ.2 จัดอบรมการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย ณ หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ได้นำผลงานสหกรณ์โรงเรียนไปจัดนิทรรศการ เนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

3 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการทองเพียร  พลนาค พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
คณะครูเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning with Whole Brain Teaching ชุดแรกวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 และชุดที่ 2 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ในเวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
17 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนชั้น ป.6 ได้ไปทำพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึง ณ วัดบ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 คณะครูได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา สมาธิ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 64 ปี ราชนครินทร์ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET เต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ 12 คน และภาษาอังกฤษ 4 คน
21 ม.ค.62 โรงเรียนเข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา จากผู้ประเมินระดับกลุ่มจังหวัด
6 ต.ค.61 นางทองเพียร  พลนาค เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และอัญเชิญรางวัล มาทำพิธีฉลองรอบเมืองพนัสนิคม
คณะกรรมการประเมิน กตปน. การประกันคุณภาพสถานศึกษา เมื่อ 12  กันยายน 2561
คณะกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียน เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2561
คณะกรรมการประเมินเพื่อรักษาสภาพสภานักเรียน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลกุฎโง้ง มาให้ความรู้นักเรียนในเรื่องขยะอันตรายในครัวเรือน วิธีคัดแยกขยะอันตราย และให้นักเรียนนำขยะอันตรายที่อยู่ในบ้าน เช่น แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ หลอดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด มาจับสลากเพื่อนำไปรับรางวัล เป็นดินสอ ปากกา ลูกฟุตบอล กระเป๋า เสื้อ และอื่นๆ
โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย กรมแรงงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัลสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561
รางวัลรร.มาตรฐานสากล World Class Standard (School Quality Award : ScQA) ปี 2561
    


นางทองเพียร พลนาค
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

Google

www-เว็บอื่น
My Website


 
 

- แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ป.3 by สมพร
-สอนการใช้ PowerPoint by สงเกตุ
-วิจัย buddy tutor by จารึก
-โครงงานคุณธรรมนักเรียน by พรเทวา 

-วิถีพอเพียงไม่เสี่ยงคอรัปชั่น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุด..เริ่มต้น by พงษ์สิทธิ์, สงเกตุ
-จุดหมุน by สงเกตุ, ชาญวิทย์
-รักโลก รักต้นไม้ /ใคร by สงเกตุ, ชาญวิทย์

.....................................................

-แนะนำโรงเรียน
-อัญเชิญรางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม


-รางวัล รร.พระราชทาน ก่อนประถม
-รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
-รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
-รางวัลรร.มาตรฐานสากล (School Quality Award)
- มาตรการรักษาความปลอดภัย ของโรงเรียน  

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55 ประกาศ , แนบท้ายประกาศ